Alapító okirat

Mely a Polgári Törvénykönyv alapján a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány létrehozására az Alapító által 1995. november hó 1-én aláírt Alapító Okirat és annak időközi módosításainak egységes szerkezetbe foglalt szövege.

1. Az Alapító adatai:

Név: Herbert Ascherman magánszemély
Cím: 10013 Bentcross Drive, Potomac, MD 20854 USA
Az Alapító a Ptk. 74/C. § (7) bekezdése alapján az alapítói jogok gyakorlására kijelöli Nizák Pétert
Cím: 2000 Szentendre, Dunakanyar krt.52. sz. alatti lakos, anyja neve: Pálinkás Mária.

 

2. Az Alapítvány elnevezése:

Hivatalos elnevezése: Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány
Az Alapítvány nevének hivatalos rövidítése:  DJFA
Az Alapítvány hivatalos angol neve: Foundation for Development of Democratic Rights
Az Alapítvány angol nevének hivatalos rövidítése: FDDR

 

3. Az Alapítvány székhelye:

1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 1. IV/40

 

4. Az Alapítvány célja:

Az Alapítvány egyik legfontosabb célja a non-profit szervezetek jövőjét alapvetően meghatározó kapcsolatrendszer fejlesztése, az önkormányzatokkal, a gazdasági szervezetekkel és a szektoron belül. Az Alapítvány négy terület fejlesztését vállalja:

 • szociális védőháló erősítése
 • demokrácia fejlesztése
 • gazdaság
 • környezetvédelem

Az Alapítvány célja szerint különösen az alábbi – közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti - közhasznú tevékenységeket folytatja:

 • 26.§ c) 1. szociális tevékenység
 • 26.§ c) 9. környezetvédelem

Az alapítvány közreműködik az Egyesült Államok Kormánya Magyarországra irányuló segélyprogramjainak végrehajtásában.
Az Alapítvány pályázati programok támogatásával és lebonyolításával, képzési programokkal, tanácsadással, ösztöndíjakkal, kiadványok megjelentetésével, információ közvetítésével segíti a fenti célok elérését.
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodási-vállalkozási tevékenység során elért eredmény nem osztható fel, azt az Alapítvány céljainak megvalósítására kell fordítani.
Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem folytathat.
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít.
Az Alapítvány tevékenységét Magyarország egész területén valamint külföldön egyaránt  kifejti céljaival összhangban.

 

5. Az Alapítvány nyitott

ahhoz bárki csatlakozhat, aki az alapítványi célt elfogadja, ahhoz pénzbeli vagy természetbeni adományt nyújt, illetőleg bármilyen más vagyonrendeléssel az Alapítvány vagyonát növeli. Az adomány, illetve a vagyonrendelés elfogadásáról a Kuratórium dönt.

 

6. Az Alapítvány induló vagyona

19.980,- USD, azaz Tizenkilencezer-kilencszáznyolcvan dollárnak megfelelő, vagyis 2.577.420,- Ft, azaz Kettőmillió-ötszázhetvenhétezer-négyszázhúsz forint, továbbá a jelen Alapító Okirat mellékletében részletesen felsorolt 9.000,- USD, azaz kilencezer USA  dollárnak megfelelő vagy 1.160.000,- Ft, azaz Egymillió-egyszázhatvanezer forint értékű számítógépes park, összesen: 3.737.420,- Ft, azaz Hárommillió-hétszázharminchétezer-négyszázhúsz forint. E vagyon az Alapító tulajdonát képezi és ezúton az Alapítvány rendelkezésére bocsátja

Az alapítványi vagyon tervezetten és várhatóan adományokkal és az induló vagyon meghatározott részének hozamával fog növekedni.

Az alapítványi vagyon (tőke, kamat, adomány) szükség esetén teljes egészében felhasználható az alapítványi cél elérése érdekében

 • pályázati támogatás az alapítványi célokért dolgozó szervezetek számára
 • képzési programok
 • hazai és külföldi ösztöndíjak
 • konferenciák és regionális találkozók szervezése, lebonyolítása
 • könyv-, kiadvány kiadás, mint másodlagos tevékenység
 • információs adatbázis létrehozása, mint másodlagos tevékenység
 • a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány hálózat létrehozása és működtetése, mint másodlagos tevékenység
 • az alapítvány célok elérését segítő kutatások támogatása
 • az alapítvány szervezetének működési költsége nem haladhatja meg az alapítványi összvagyon 30%-át
 • tőke kamat 30%-ánál több nem fordítható működési költségekre
 • adomány csak az adományozó által meghatározott célon belül használható fel

 

7. Az Alapítvány kezelője

Az Alapító az Alapítvány kezelésére 5 tagú kuratóriumot hoz létre.

A kuratórium tagjai:

 • Thomas J. Donovan    9000 Elm Street, Manchaster, NH 03105-0326 USA
 • Gregory Berzonsky    921 Welham Green Road Great Falls, VA 22066 USA
 • dr. Nagy Árpád    1025 Budapest, Battai u. 10/B
 • Kékesi Annamária    2132 Göd, Erzsébet u. 4.
 • Pálvölgyi Péter    2340 Kiskunlacháza, Tündér köz 2.

A Kuratórium felelős az Alapítvány vagyonának alapítványi célokat szolgáló felhasználásáért.
A Kuratórium elnökét és titkárát az Alapító jelöli ki.
Az Alapító a kuratórium elnökének Thomas J. Dononvan urat, titkárának Pálvölgyi Pétert jelöli ki.
A Kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.
A kuratóriumi ülések alkalmával, illetve a naptári év során a Kuratórium egésze és tagjai külön-külön is kérhetik felmentésüket.
A Kuratórium új tagját (tagjait) az alapító bízza meg.

 

8.A Kuratórium működése

A Kuratórium a szükségeshez képest, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.
A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke vagy titkára, valamint - a 9. pontban meghatározott esetben - a Felügyelő Bizottság jogosult összehívni.
A Kuratórium ülésére a tagokat írásban, a napirend közlésével kell meghívni, legalább 8 nappal az ülés napját megelőzően.
A Kuratórium ülései nyilvánosak, azon az Alapító, a Felügyelő Bizottság tagjai és egyéb meghívottak is részt vehetnek.
A Kuratórium határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. A Kuratórium döntéseit a szükség szerint felkért szakértő szakmai javaslatai figyelembevételével, általában egyszerű szótöbbséggel hozza.
A Kuratórium az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést köteles készíteni, melynek elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.
Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés jóváhagyásához a tagok 2/3-os szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (élettársa) a határozat alapján

 • kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 • bármilyen előnyben részesül, vagy az ügyletben egyébként érdekelt.

Nem lehet a Kuratórium tagja - a közhasznú szervezet megszűnését követő két évig - olyan személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az Adózás Rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A nyilvántartás vezetésére, döntések közlésére, az iratokba való betekintésre és a nyilvánosságra vonatkozó szabályok:
A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, a határozatokról nyilvántartást kell vezetni.
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a határozat szövegét, időpontját, hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők nevét.
A Kuratórium határozatai más rendelkezés hiányában az ülés napján lépnek hatályba.
Az ülésekről készített jegyzőkönyvekbe, valamint a határozatok nyilvántartásába a kuratóriumi tagok és a felügyelő bizottsági tagok korlátozás nélkül betekinthetnek.
A fentieken kívül más személyek csak a Kuratórium elnökének előzetes engedélye alapján tekinthetnek be a Kuratórium irataiba.
A Kuratórium döntéseit azok meghozatalát követően 15 napon belül, az érintettekkel írásban közölni kell. Más személyek a döntés tartalmáról az Alapítvány székhelyén található hirdetőtáblán keresztül szerezhetnek tudomást. A döntések kivonatát a döntéstől számított 15 napon belül a Kuratórium titkára kifüggeszti az Alapítvány hirdetőtáblájára.
A Kuratórium az éves beszámolóból a támogatásokra és a támogatások felhasználására vonatkozó adatokat saját internetes honlapján, vagy a sajtó útján köteles nyilvánosságra hozni, illetve az Alapítvány székhelyén munkaidőben bárki által szabadon megtekinthetővé tenni.
A támogatások, illetve a szolgáltatások igénybevételi lehetőségéről a támogatni kívánt célszervezetek az internetes honlapon, vagy sajtótermékben meghirdetett pályázatok útján értesülnek. A pályázatok elbírálásáról a Kuratórium által arra felkért szakemberek csoportja dönt. A pályázatok eredményéről a fenti módon kell tájékoztatást adni.
A Kuratórium minden naptári év elején az alapítványi vagyon ismeretében a tervezett kiadásokról költségvetést készít, majd a naptári év végén ellenőrzi a pénzügyi eszközök tervszerű felhasználását, valamint regisztrálja az alapítványi vagyonban bekövetkezett változást.
A Kuratórium tagjait – a titkár kivételével - tevékenységükért díjazás nem illeti, azonban igényt tarthatnak az alapítványi tevékenységükkel kapcsolatban felmerült költségeik megtérítésére.
Az Alapítvány képviseletére a Kuratórium elnöke Thomas Donovan valamint titkára, Pálvölgyi Péter önállóan, teljes jogkörben jogosult.
Az alapítványi bankszámla feletti rendelkezésre a Kuratórium elnöke Thomas Donovan és titkára Pálvölgyi Péter együttesen jogosult.
A Kuratórium, az elnök és a titkár feladatait a működési szabályzatban kell részletezni.

A titkár feladatköre:

 • a Kuratórium üléseinek előkészítése,
 • intézkedés a Kuratórium döntéseinek végrehajtásáról,
 • az Alapítvány alkalmazottaival szemben a munkáltatói jogok gyakorlása,
 • az Alapítvány és a Kuratórium képviseletének ellátása,
 • az Alapítvány működési kérdéseiben önállóan dönt,
 • a Kuratórium által meghatározott költségvetés keretében pénzügyi kérdésekben önállóan dönt, és arról a Kuratóriumot tájékoztatja.

 

9. A Felügyelő Bizottság

Az alapító az Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére 3 tagú Felügyelő Bizottságot hoz létre.
A Felügyelő Bizottság tagjai:

 • Mark Bownas    1124 Budapest, Sirály u. 5/B.
 • Magyar Beatrix    1181 Budapest, Hunyadi u. 25.
 • Miskolci Balázs    1203 Budapest, Téglagyártó u. 19.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzési tevékenysége során a Kuratórium tagjaitól jelentést, a munkavállalóktól tájékoztatást és felvilágosítást kérhet, az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

 • a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása vagy enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé
 • a Kuratórium tagjainak vagy más vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles a törvényességi felügyeletet ellátó szervet haladéktalanul értesíteni.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja:

 • a Kuratórium elnöke vagy tagja
 • aki az alapítvánnyal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
 • az Alapítvány célja szerinti juttatásból részesül
 • a) – c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.

Nem lehet továbbá a Felügyelő Bizottság tagja – a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig – olyan személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az Adózás Rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A Felügyelő Bizottság ügytrendjét maga állapítja meg.


10. Az Alapítvány megszűnése

Az Alapítvány határozatlan időre alakul.
Az Alapítvány megszűnik, ha az alapító Okiratban meghatározott cél megvalósult. Az Alapítványt akkor is törölni kell a nyilvántartásból, ha az Alapítvány kezelésével megbízott szervezet az Alapítvány céljával ellenkező tevékenységet folytat.
Az Alapítvány egyéb okból történő megszűnése esetén az alapítványi vagyont az alapítványi céllal azonos, vagy hasonló céllal bíró alapítványoknak kell adományozni.


11. Egyéb rendelkezések

Jelen Alapító Okirat módosítására az Alapítói jogok gyakorlására jogosult személy jogosult.
Az Alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány érvényességéhez az Alapító Okirat bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. Az Alapítvány jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el.
A Kuratórium köteles az alapítvány működéséhez szükséges szabályzókat kidolgozni, illetve kidolgoztatni.
A jelen Alapító Okirat nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Közhasznú Szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
Jelen okirat magyar és angol nyelven készült, eltérés, vagy vita esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

letoltes

Alapító okirat
Deed of Foundation