Alapító okirat

Mely a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány létrehozására az Alapító által 1995. november hó 1-én aláírt Alapító Okirat és annak időközi módosításainak egységes szerkezetbe foglalt, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) alapján átdolgozott szövege.

1. Az Alapító adatai:

Név: Herbert Ascherman magánszemély
Cím: 10013 Bentcross Drive, Potomac, MD 20854 USA

Az Alapító a Ptk. 74/C. § (7) bekezdése alapján az alapítói jogok gyakorlására kijelöli

Nizák Pétert
Cím: 2000 Szentendre, Dunakanyar krt.52. sz. alatti lakos,
anyja neve: Pálinkás Mária

2. Az Alapítvány elnevezése:

Hivatalos elnevezése: Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány
Az Alapítvány nevének hivatalos rövidítése:  DJFA
Az Alapítvány hivatalos angol neve: Foundation for Development of Democratic Rights
Az Alapítvány angol nevének hivatalos rövidítése: FDDR

3. Az Alapítvány székhelye:

1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 1. IV/40

4. Az Alapítvány célja:

4.1. Az Alapítvány egyik legfontosabb célja a non-profit szervezetek jövőjét alapvetően meghatározó kapcsolatrendszer fejlesztése, az önkormányzatokkal, a gazdasági szervezetekkel és a szektoron belül. Az Alapítvány négy terület fejlesztését vállalja:

 • szociális védőháló erősítése
 • demokrácia fejlesztése
 • gazdaság
 • környezetvédelem

4.2. Az Alapítvány célja szerint különösen az alábbi – közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti - közhasznú tevékenységeket folytatja:

Az alapítvány – közfeladat ellátását szolgáló - közhasznú tevékenysége Közfeladat megnevezése Közfeladatot meghatározó jogszabályhely
- pályázati programok támogatása és lebonyolítása,
- képzési programok, tanácsadás
- ösztöndíjak adományozása,
- kiadványok megjelentetése,
- információ közvetítése
A családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék megvalósulásának segítése 2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről 1. § - 6. §
- pályázati programok támogatása és lebonyolítása,
- képzési programok, tanácsadás
- ösztöndíjak adományozása,
- kiadványok megjelentetése,
- információ közvetítése
Szociális ellátások biztosítása 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 4.
- pályázati programok támogatása és lebonyolítása,
- képzési programok, tanácsadás
- ösztöndíjak adományozása,
- kiadványok megjelentetése,
- információ közvetítése
A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64. § (1)
- pályázati programok támogatása és lebonyolítása,
- képzési programok, tanácsadás
- ösztöndíjak adományozása,
- kiadványok megjelentetése,
- információ közvetítése
Helyi környezet- és természetvédelem 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 11. 19.

4.3. Az alapítvány közreműködik az Egyesült Államok Kormánya Magyarországra irányuló segélyprogramjainak végrehajtásában.

4.4. Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdasági-vállalkozási tevékenység során elért eredmény nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységekre kell fordítani.

4.5. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem folytathat.

4.6. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít.

4.7. Az Alapítvány tevékenységét Magyarország egész területén, valamint külföldön egyaránt kifejti céljaival összhangban.

4.8. Az Alapítvány a jelen alapító okirata szerinti tevékenységeinek és gazdálkodásának legfontosabb adatait, éves beszámolóját, a működés és szolgáltatás igénybevételi módjának adatait, valamint a kuratórium döntéseit és a beszámolóit az alapítvány honlapján (www.demnet.hu) nyilvánosságra hozza.

4.9. Az alapítvány irataiba bárki betekinthet, az alapítvány székhelyén, előzetes egyeztetés útján, a személyiségi jogok és az adatvédelem figyelembevételével. Az iratbetekintés biztosítása a Kuratórium titkárának feladata.

4.10. Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja

5. Az Alapítvány működési formája

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki az alapítványi célt elfogadja, ahhoz pénzbeli vagy természetbeni adományt nyújt, illetőleg bármilyen más vagyonrendeléssel az Alapítvány vagyonát növeli. Az adomány, illetve a vagyonrendelés elfogadásáról a Kuratórium dönt.
Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.

6. Az Alapítvány induló vagyona, gazdálkodása

6.1. Az Alapítvány induló vagyona 19.980,- USD, azaz Tizenkilencezer-kilencszáznyolcvan dollárnak megfelelő, vagyis 2.577.420,- Ft, azaz Kettőmillió-ötszázhetvenhétezer-négyszázhúsz forint, továbbá az Alapítvány jelen Alapító Okirat mellékletében részletesen felsorolt 9.000,- USD, azaz kilencezer USA dollárnak megfelelő vagy 1.160.000,- Ft, azaz Egymillió-egyszázhatvanezer forint értékű számítógépes park, összesen: 3.737.420,- Ft, azaz Hárommillió-hétszázharminchétezer-négyszázhúsz forint. E vagyon az Alapító tulajdonát képezi és ezúton az Alapítvány rendelkezésére bocsátja.

6.2. Az alapítványi vagyon tervezetten és várhatóan adományokkal és az induló vagyon meghatározott részének hozamával fog növekedni.

6.3. Az alapítványi vagyon (tőke, kamat, adomány) szükség esetén teljes egészében felhasználható az alapítványi cél elérése érdekében az alábbi módokon és feltételekkel:

 • pályázati támogatás az alapítványi célokért dolgozó szervezetek számára
 • hazai és külföldi ösztöndíjak
 • képzési programok szervezése és lebonyolítása
 • konferenciák és regionális találkozók szervezése, lebonyolítása
 • könyv-, kiadvány kiadás, mint másodlagos tevékenység
 • információs adatbázis létrehozása, mint másodlagos tevékenység
 • a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány hálózat létrehozása és működtetése, mint másodlagos tevékenység
 • az alapítvány célok elérését segítő kutatások támogatása
 • az alapítvány szervezetének működési költsége nem haladhatja meg az alapítványi összvagyon 30%-át
 • tőkekamat 30%-ánál több nem fordítható működési költségekre
 • adomány csak az adományozó által meghatározott célon belül használható fel
 • az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.

6.4 Az alapítvány gazdálkodása

6.4.1. Az alapítvány bevételei:
a) az alapítótól kapott befizetés, illetve az alapító által rendelkezésre bocsátott vagyon;
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;
c) a költségvetési támogatás:
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás;
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás;
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege;
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel;
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
f) befektetési tevékenységből származó bevétel;
g) egyéb bevétel.

6.4.2. Az alapítvány költségei, ráfordításai (kiadásai)
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek;
c) szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;
d) egyéb költség.

6.4.3. Az alapítvány bevételeit a 6.4.1. pont szerinti részletezésben, költségeit és ráfordításait (kiadásait) az 6.4.2. pont szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván. Az alapítvány 6.4.2. c) és d) pontja szerinti költségeit, ráfordításait (kiadásait) alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység, továbbá közhasznú jogállás esetén a közhasznú tevékenység között az előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének (bevételének) arányában kell évente megosztani.

6.4.4. Az alapítvány az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az alapítvány, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

6.5 Éves beszámoló, közhasznúsági melléklet
Az alapítvány a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával (december 31.), illetve a megszűnés napjával, mint mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint készít beszámolót.
Az alapítvány beszámolója tartalmazza:
a) a mérleget (egyszerűsített mérleget),
b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést),
c) a kiegészítő mellékletet.

Az alapítvány köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges az Ectv. 32. § szerinti adatokat, mutatókat.
A közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.

Az alapítvány kuratóriuma által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig (tárgyévet követő év május 31-ig) - a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon - letétbe helyezi és közzéteszi, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.

Az alapítvány a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé teszi. Az alapítvány beszámolójába bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet.

Az alapítvány a beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a www.demnet.hu címen található honlapján is elhelyezi. Az alapítvány a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.

7. Az Alapítvány ügyvezető szerve

7.1. Az Alapító az Alapítvány kezelésére 4 tagú kuratóriumot hoz létre. A kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. A kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői.

7.2. A kuratórium tagjai:

1. Thomas J. Donovan
lakóhely: 875 Chestnut Street, Manchester, New Hampshire 03104, USA
anyja neve: Christine Hogan

2. Gregory Berzonsky
lakóhely: 921 Welham Green Road, Great Falls, Virginia, 22066, USA
anyja neve: Margarita Orletsky

3. Kékesi Annamária
lakóhely: 1213 Budapest, Kriván utca 43
anyja neve: Dr. Floszmann Gabriella

4. Takács Gábor
lakóhely: 1023 Budapest, Komjádi Béla u. 3.
anyja neve: Lelkes Katalin

7.3. A Kuratórium tagjait az Alapító, illetve az alapítói jogok gyakorlója kéri fel, és a felkérés elfogadását követően jelöli ki.

Az Alapító a kuratórium elnökének Thomas J. Donovant, az alapítói jogok gyakorlója a kuratórium titkárának Kékesi Annamáriát jelöli ki.

7.4. A Kuratórium tagjainak megbízatása a kijelöléstől határozatlan időre szól.

7.5. Megszűnik a kuratóriumi tagság
a) visszahívással;
c) lemondással;
d) a kuratóriumi tag halálával;
f) a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
g) a kuratóriumi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A kuratóriumi ülések alkalmával, illetve a naptári év során a Kuratórium egésze és tagjai külön-külön is kérhetik felmentésüket.

A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza.

7.6. A kuratórium feladatai különösen:
- az Ectv-ben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása;
- az éves költségvetés elfogadása
- döntés gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatásáról
- döntés az alapítványi vagyon felhasználásáról.

8. A Kuratórium működése

8.1. A Kuratórium a szükségeshez képest, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.

8.2. A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke hívja össze.
A meghívónak tartalmaznia kell az Alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen.
Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

8.3. A Kuratórium ülései nyilvánosak.

8.4. A Kuratórium határozatképes, ha legalább 3 tagja jelen van. Kivételes esetben a Kuratórium tagja – az összes résztvevő tag beleegyezésével – távollévő résztvevők közötti folyamatos párbeszédet lehetővé tevő telekommunikációs eszköz igénybevételével is részt vehet a Kuratórium ülésén azzal, hogy a telekommunikációs eszköz igénybe vétele következtében a kuratóriumi ülések nyilvánossága nem sérülhet. A fentiek következtében kuratóriumi ülés nem tartható kizárólag telekommunikációs eszköz útján, továbbá a határozathozatal dokumentálását a távollévő résztvevők vonatkozásában is biztosítani kell.

A Kuratórium döntéseit a szükség szerint felkért szakértő szakmai javaslatai figyelembevételével, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, beleértve az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról szóló döntést is.

8.5. Nem lehet vezető tisztségviselő az, aki
- nem nagykorú,
- akinek cselekvőképességét a tevékenység ellátásához szükséges körben korlátozták,
- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,
- akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
- akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.
Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
A kuratórium tagja megbízatását személyesen köteles ellátni.

8.6. A kuratórium tagja, illetve az ennek felkért személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

8.7.A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül,
c) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
d) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
e) kinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
f) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
g) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

8.8. A nyilvántartás vezetésére, döntések közlésére, az iratokba való betekintésre és a nyilvánosságra vonatkozó szabályok:

A Kuratórium üléseiről a kuratóriumi titkár jegyzőkönyvet készít, és vezeti a kuratóriumi határozatokról szóló nyilvántartást. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a határozat szövegét, időpontját, hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők nevét.

A Kuratórium határozatai más rendelkezés hiányában az ülés napján lépnek hatályba.
Az ülésekről készített jegyzőkönyvekbe, valamint a határozatok nyilvántartásába előzetes egyeztetett időpontban bárki betekinthet.

A Kuratórium döntéseit azok meghozatalát követően 15 napon belül, az érintettekkel írásban igazolható módon közölni kell. Más személyek a döntés tartalmáról az Alapítvány székhelyén található hirdetőtáblán keresztül szerezhetnek tudomást. A döntések kivonatát a döntéstől számított 15 napon belül a Kuratórium titkára kifüggeszti az Alapítvány hirdetőtáblájára.

A Kuratórium az éves beszámolóból a támogatásokra és a támogatások felhasználására vonatkozó adatokat saját internetes honlapján (www.demnet.hu), vagy a sajtó útján köteles nyilvánosságra hozni, illetve az Alapítvány székhelyén munkaidőben bárki által szabadon megtekinthetővé tenni.

A támogatások, illetve a szolgáltatások igénybevételi lehetőségéről a támogatni kívánt célszervezetek az internetes honlapon, vagy sajtótermékben meghirdetett pályázatok útján értesülnek. A pályázatok elbírálásáról a Kuratórium által arra felkért szakemberek csoportja dönt. A pályázatok eredményéről a fenti módon kell tájékoztatást adni.

8.9. A Kuratórium minden naptári év elején az alapítványi vagyon ismeretében a tervezett kiadásokról költségvetést készít, majd a naptári év végén ellenőrzi a pénzügyi eszközök tervszerű felhasználását, valamint regisztrálja az alapítványi vagyonban bekövetkezett változást.

8.10. A Kuratórium tagjait – a titkár kivételével - tevékenységükért díjazás nem illeti, azonban igényt tarthatnak az alapítványi tevékenységükkel kapcsolatban felmerült költségeik megtérítésére.

8.11. Az Alapítvány képviseletére a Kuratórium elnöke Thomas J. Donovan, valamint titkára, Kékesi Annamária önállóan, teljes jogkörben jogosult.

Az elnök intézkedéseit a kuratórium döntésének megfelelően köteles megtenni, döntés hiányában pedig az alapítvány érdekeivel összhangban kell eljárnia.

8.12. A titkár feladatköre:

 • a Kuratórium üléseinek előkészítése,
 • intézkedés a Kuratórium döntéseinek végrehajtásáról,
 • az Alapítvány alkalmazottaival szemben a munkáltatói jogok gyakorlása,
 • az Alapítvány és a Kuratórium képviseletének ellátása,
 • az Alapítvány működési kérdéseiben önállóan dönt,
 • a Kuratórium által meghatározott költségvetés keretében pénzügyi kérdésekben önállóan dönt, és arról a Kuratóriumot tájékoztatja.

8.13. A Kuratórium, az elnök és a titkár feladatait a működési szabályzatban kell részletezni.

9. A Felügyelő Bizottság

9.1. Az alapító az Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére határozatlan időtartamra háromtagú felügyelő bizottságot jelöl ki. A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ.

9.2. A Felügyelő Bizottság tagjai (felügyelő biztosok):

1. Magyar Beatrix
anyja neve: Harczos Rózsa Piroska
lakóhelye: 1181 Budapest, Csengery u. 7..

2. Kiszlinger Éva Ilona
anyja neve: Reichmann Magdolna
lakcím: 1046 Budapest Szent László tér 16. III/15

3. Patak László
anyja neve: Lukács Ildikó
lakóhelye: 1137 Budapest, Pozsonyi u. 32.

9.3. A Felügyelő Bizottság ellenőrzési tevékenysége során a Kuratórium tagjaitól jelentést, a munkavállalóktól tájékoztatást és felvilágosítást kérhet, az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

9.4. A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása vagy enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé
a Kuratórium tagjainak felelősségét megalapozó tény merült fel.

9.5. A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet haladéktalanul értesíteni.

9.6. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az a személy, aki
a) a kuratórium elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a.) -c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

9.7. A Felügyelő Bizottságra a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell.

9.8. A Felügyelő Bizottság évente legalább egy alkalommal ülésezik, az ülést a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá az ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót a tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és az ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen.
Kivételes esetben a Felügyelő Bizottság tagja – az összes résztvevő tag beleegyezésével – távollévő résztvevők közötti folyamatos párbeszédet lehetővé tevő telekommunikációs eszköz igénybevételével is részt vehet a Felügyelő Bizottság ülésén. A fentiek következtében ülés nem tartható kizárólag telekommunikációs eszköz útján, továbbá a határozathozatal dokumentálását a távollévő résztvevők vonatkozásában is biztosítani kell.

10. Az Alapítvány időtartama

Az Alapítvány határozatlan időre jön létre.

11. Egyéb rendelkezések

Jelen Alapító Okirat módosítására az alapítói jogok gyakorlására jogosult személy jogosult.
Az Alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány érvényességéhez az Alapító Okirat bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. Az Alapítvány jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el.
A Kuratórium köteles az alapítvány működéséhez szükséges szabályzókat kidolgozni, illetve kidolgoztatni.

A jelen Alapító Okirat nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Ectv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jelen okirat magyar és angol nyelven készült, eltérés, vagy vita esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

Igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megfelel a korábbi módosítások alapján hatályos tartalmának. A 2015. augusztus 14-én elhatározott módosításokat félkövér, dőlt betűtípus jelzi.

Budapest, 2015. augusztus 14.

Nizák Péter
az alapítói jogok gyakorlója

 

letoltes

Alapító okirat
Deed of Foundation

FaLang translation system by Faboba